Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Tạo bản lồng tiếng chất lượng phòng thu, không cần đào tạo và tiết kiệm thời gian

Luồng xử lý đồng thời là gì?

Author: Bùi Trinh 254 views

Luồng xử lý đồng thời là số lượng request ( văn bản ) khách hàng có thể đẩy nội dung lên hệ thống VBEE để chờ chuyển đổi qua giọng nói.