Tham số

Vbee cung cấp các tham số gồm Tốc độ đọc, Ngắt nghỉ, Tìm kiếm, Thay thế, Định dạng file, Chất lượng file.

1.Tốc độ đọc

Khi muốn điều chỉnh giọng đọc nhanh hoặc chậm, có thể chọn bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Tốc độ có sẵn

 • Chọn vào tốc độ 1x (tốc độ mặc định bình thường)

 • Tại đây hiển thị 7 tốc độ: rất chậm, chậm, hơi chậm, bình thường, hơi nhanh, nhanh, rất nhanh và thực hiên chọn vào tốc độ mong muốn

Cách 2: Nhập tay

 • Chọn vào tốc độ 1x, sẽ hiển thị ô để nhập

 • Xóa tốc độ 1 đi, nhập tốc độ mong muốn

 • Ấn Enter

 • Lưu ý: Với tốc độ muốn để số thập phân, nhập dấu chấm (.) Ví dụ: 1.1 hay 0.6

2. Ngắt nghỉ

Khi muốn ngắt nghỉ câu/đoạn trong một khoảng thời gian thực hiện theo 1 trong 2 cách:

Cách 1: Chọn ngắt nghỉ có sẵn

 • Chọn vào ngắt nghỉ trên thanh công cụ

 • Hiển thị các thông tin ngắt nghỉ: 0.5s, 1s, 2s, 3s

 • Thực hiện chọn thời gian muốn ngắt nghỉ

Cách 2: Nhập tay

 • Chọn vào ngắt nghỉ 0.5s (để mặc định) sẽ hiển thị ô để nhập

 • Xóa 0.5s đi, nhập thời gian mong muốn

 • Ấn Enter

 • Lưu ý: Với thời gian muốn để số thập phân, nhập dấu chấm (.) Ví dụ: 0.3

3. Tìm kiếm và Thay thế

 • Khi muốn thay thế một từ/cụm từ nào đó, tại ô Tìm kiếm nhập từ/cụm từ cần thay thế.

 • Sau đó, tại ô Thay thế nhập từ/cụm từ thay thế.

 • Ấn Enter

4. Định dạng file

Có 2 định dạng file là wav và mp3.

Khi đăng nhập sẽ hiển thị mặc định là file wav do chất lượng âm thanh tốt hơn mp3. Để chuyển sang định dang mp3, chỉ cần chọn vào định dạng wav.

5. Chất lượng file

Vbee cung cấp các tốc độ 8kbps, 16kbps, 32kbps, 64kbps, 128kbps. Khi đăng nhập sẽ hiển thị mặc định tốc độ 128kbps

Last updated