Changelog

Version 1.3.16 - Ngày 09 tháng 08 năm 2022

 • Thêm tính năng thiết lập ngắt nghỉ dấu câu
 • Lưu vị trí ngôn ngữ đã chọn
 • Đưa bộ lọc ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh lên trên cùng
 • Thêm trang giới thiệu Plugin trong API

Version 1.3.11 - Ngày 28 tháng 07 năm 2022

 • Thêm trang Ứng dụng di động

Version 1.3.9 - Ngày 15 tháng 07 năm 2022

 • Thêm giọng Tường Vy
 • Phân chia giọng Vbee Tiêu chuẩn và Cao cấp

Version 1.3.0 - Ngày 28 tháng 06 năm 2022

 • Thêm kênh thanh toán 2Checkout

Version 1.2.0 - Ngày 10 tháng 06 năm 2022

 • Giới hạn tốc độ của tất cả các giọng từ 0.25-1.9
 • Thêm tour guide thanh toán

Version 1.1.10 - Ngày 19 tháng 04 năm 2022

 • Thêm kênh thanh toán ShopeePay