Hiệu chỉnh âm thanh

Tham khảo video hướng dẫn Hiệu chỉnh âm thanh tại https://www.youtube.com/watch?v=YM0t2dO76lw&list=PL_DCRBdO_RJ8xlfF9-7h2PgiJVMGlS8nI&index=3

Kéo chuột xuống phía dưới, tại cột Hành động chọn vào nút Hiệu chỉnh

Chọn Effects và chọn âm thanh ( Độ vang, Trầm bổng, ...) muốn điều chỉnh

Khi muốn bỏ đi một câu hoặc đoạn nào đó trong file, thưc hiện bôi đen vị trí muốn bỏ và chọn vào nút Cắt (Shift+X)

Còn khi muốn dời câu hoặc đoạn sang vị trí khác, cũng bôi đen vị trí muốn di chuyển, chọn nút Cắt (Shift+X)

Sau đó, tìm đến vị trí muốn dán đoạn đã cắt và chọn nút Dán (Shift+V)

Khi muốn câu hoặc đoạn nào đó lặp đi lặp lại, thực hiện chọn vào nút Toggle Loop

Khi muốn chèn thời gian ngắt nghỉ vào file âm thanh, thực hiện chọn vào nút S (Shift+N)

Hiển thị bảng Insert Silence, có 2 lựa chọn:

  • Insert silence at beginning: ngắt nghỉ từ khi bắt đầu

  • Insert silence at current cursor: ngắt nghỉ vị trí đã chọn

Thực hiện điều chỉnh thanh công cụ để chọn thời gian ngắt nghỉ

Cuối cùng, chọn Insert silence

Khi muốn hoàn tác lại các thao tác trước, bấm vào nút Edit và chọn Undo (Shift+Z)

Khi muốn ghi âm những âm thanh từ bên ngoài, chọn vị trí muốn đặt và bấm nút Ghi âm

Khi muốn xuất file âm thanh, chọn File và chọn Export/Download

Last updated