Mở rộng khung chuyển đổi văn bản

Khi số lượng ký tự quá nhiều thì hệ thống sẽ tự động xuất hiện phần mở rộng khung văn bản.

Chọn "Mở rộng" để mở rộng khung

Chọn vào "Danh sách yêu cầu" sẽ quay về như giao diện ban đầu

Last updated