Nhấn nhá

Tính năng Nhấn nhá áp dụng ho giọng có nhãn nhấn nhá.

Chọn giọng đọc Ngọc Huyền mặc định, hiển thị bảng các giọng đọc của Vbee. Giọng nhấn nhá sẽ thêm thêm nhãn Nhấn nhá để khách hàng chọn

Nhấn nhá có 3 mức: Mạnh, Trung bình, Nhẹ

Thực hiện bôi đen từ/cụm từ mà muốn nhấn nhá, sau đó chọn mức độ nhấn nhá mong muốn

Cuối cùng chọn nút Chuyển văn bản

Last updated