Nhấn nhá

Tính năng Nhấn nhá áp dụng từ gói Cao cấp trở lên
Chọn giọng đọc Ngọc Huyền mặc định, hiển thị bảng các giọng đọc của Vbee. Giọng nhấn nhá sẽ thêm thêm nhãn Nhấn nhá để khách hàng chọn
Màn hình chọn giọng đọc
Nhấn nhá có 3 mức: Mạnh, Trung bình, Nhẹ
Thực hiện bôi đen từ/cụm từ mà muốn nhấn nhá, sau đó chọn mức độ nhấn nhá mong muốn
Cuối cùng chọn nút Chuyển văn bản