Đăng ký

Truy cập vào vbee.vn, chọn nút Đăng ký
Màn hình Trang chủ
Tại màn hình Đăng ký, có 3 cách để đăng ký tài khoản gồm:
  • Đăng ký với Email: Bổ sung thông tin cơ bản (Email, mật khẩu)
  • Đăng ký với Facebook: Yêu cầu có tài khoản Facebook
  • Đăng ký với Google: Yêu cầu có tài khoản email
Màn hình đăng ký tài khoản
Đối với tài khoản đăng ký là email, sẽ có thông báo yêu cầu Xác thực email.
Màn hình xác thực email
Khách hàng vào tài khoản email đã được đăng ký để xác nhận
Màn hình xác nhận
Khi thực hiện xác nhận thành công hệ thống sẽ chuyển đến trang dịch vụ để khách hàng lựa chọn
Màn hình lựa chọn dịch vụ