Tạo ứng dụng App ID và Token

1.Truy cập vào https://api.vbee.vn/

2. Chọn Khởi tạo Ứng dụng

3. Thực hiện bổ sung các thông tin

  • Tên API

  • Hạn dùng

  • Ngày hết hạn

  • Cấu hình tham số (giọng đọc, tốc độ đọc, nội dung)

4.Chọn Token

5. Để xem lại các ứng dụng đã tạo thực hiện chọn Danh sách ứng dụng

Last updated