Tạo ứng dụng App ID và Token

1.Truy cập vào https://api.vbee.vn/
2. Chọn Khởi tạo Ứng dụng
Màn hình Khởi tạo Ứng dụng
3. Thực hiện bổ sung các thông tin
  • Tên API
  • Hạn dùng
  • Ngày hết hạn
  • Cấu hình tham số (giọng đọc, tốc độ đọc, nội dung)
4.Chọn Token
5. Để xem lại các ứng dụng đã tạo thực hiện chọn Danh sách ứng dụng