Links

Lịch sử chuyển đổi

Sau khi thực hiện Chuyển văn bản thành công, để xem lại những nội dung đã chuyển và muốn tải file âm thanh, thực hiện kéo chuột xuống phía dưới sẽ hiển thị các thông tin bao gồm:
  • tên tiêu đề: người dùng đặt tên Tiêu đề để tìm kiếm dễ dàng
  • ký tự: tổng ký tự mỗi lần chuyển
  • thời gian: thời gian thực hiện chuyển văn bản
  • trạng thái: bao gồm Đang xử lý, Thành công, Thất bại
  • giọng đọc: giọng người dùng chọn khi chuyển văn bản
  • hành động: bao gồm xem chi tiết, nghe file audio, tải xuống, hiệu chỉnh, báo lỗi