Sửa nhanh tiêu đề

Tại phần lịch sử chuyển đổi văn bản, di chuột vào phần tiêu đề, biểu tượng chỉnh sửa hiện lên.

Tick vào biểu tượng chỉnh sửa. Lưu ý tên tiêu đề không quá 50 ký tự.

Nhập tiêu đề mới, và chọn tick xanh.

Last updated