Tải audio hàng loạt

Tại Danh sách yêu cầu. Sau đó tick chọn vào các audio muốn tải xuống. Chọn tải xuống.

Last updated