Thiết lập dấu câu

Tính năng Thiết lập dấu câu áp dụng đối với từ gói Cao cấp trở lên

Tại màn hình Chuyển văn bản, thực hiện chọn Thiết lập dấu câu

Hệ thống đã hiển thị sẵn thời gian mặc định thiết lập dấu câu, khách hàng nếu muốn sửa thời gian đó, thực hiện sửa trực tiếp và chọn Lưu thay đổi

Trường hợp, muốn điều chỉnh lại thời gian thiết lập dấu câu có sẵn ban đầu, thực hiện chọn nút Mặc định

Last updated