Từ điển

Khi trong văn bản có từ muốn viết tắt, để đọc được chọn vào Từ điển

Cách tạo Từ điển như sau:

  • Chọn Thêm mới

  • Nhập từ viết tắt và nội dung từ viết tắt

  • Chọn √ để Lưu từ điển mới

  • Chọn Đồng bộ.

Sau đó có thông báo Chỉnh sửa từ điển thành công

Để chỉnh sửa cách đọc từ điển, chọn vào icon sửa.

Thực hiện nhập lại cách đọc, chọn √ và ấn Đồng bộ

Để xóa từ điển, chọn vào icon xóa và ấn Đồng bộ

Last updated