Links

Quản lý thiết bị đăng nhập

Khi muốn Đăng xuất các thiết bị khác thực hiện chọn vào ký hiệu bên cạnh tên tài khoản và chọn Quản lý thiết bị.
Tại mục Quản lý thiết bị, Khách hàng tick chọn vào các thiết bị muốn đăng xuất và ấn Đăng xuất
Hệ thống sẽ xác nhận lại một lần nữa về vấn đề đăng xuất thiết bị. Khách hàng chọn Có/Không
Khách hàng check Email đã đăng ký tài khoản Vbee xác nhận đăng xuất thiết bị