Hủy tự động gian hạn

Để hủy tự động gia hạn.

Trên sidebar chọn vào Avatar (1), sau đó chọn vào mục "Gói cước của tôi".

Ở đây khách hàng có thể kiểm tra các gói cước hiện tài khoản đăng đăng ký, trong đó có gói khách hàng đang đăng ký tự động gia hạn.

Tìm gói đang đăng ký tự động gia hạn và chọn "Hủy tự động gia hạn".

Sau khi hủy tự động gia hạn, sẽ có mail thông báo "Hủy liên kết tự động gia hạn thành công" qua Mail.

Last updated