Lịch sử thanh toán

Để xem lịch sử thanh toán đơn hàng đang xử lý hay đơn đã thanh toán hoặc đơn bị hủy, vui lòng chọn Lịch sử thanh toán ở phía dưới bảng giá

Tại đây, có thể lọc được loại gói (gói miễn phí, Cao cấp, Chuyên nghiệp, Doanh nghiệp); trạng thái đơn hàng và thời gian thanh toán

Last updated