Lịch sử thanh toán
Để xem lịch sử thanh toán đơn hàng đang xử lý hay đơn đã thanh toán hoặc đơn bị hủy, vui lòng chọn Lịch sử thanh toán ở phía dưới bảng giá
Tại đây, có thể lọc được loại gói (gói cơ bản, nâng cao, cao cấp); trạng thái đơn hàng và thời gian thanh toán
Màn hình Lịch sử thanh toán
Copy link