Vbee Help Center
Search…
⌃K

Nhập văn bản

Có 3 cách để nhập văn bản:
Cách 1: Tải file
Hiện Vbee hỗ trợ các định dạng txt, docx dưới 15MB
  • Bấm nút Tải file kịch bản
  • Chọn kéo thả tệp hoặc bấm nút Tải lên. Thực hiện tìm file và đưa lên
  • Tải thành công hệ thống sẽ có thông báo: Đã tải lên + tên file
  • Chọn Xong để kết thúc quá trình tải file
Màn hình tải file
Cách 2: Xử lý qua URL
  • Chọn nút Xử lý qua URL
  • Tại khung trống dán link đã copy
  • Chọn Xử lý ngay
Màn hình Xử lý URL
Cách 3: Nhập tay
  • Tại ô trống, có hiển thị thông tin “Nhập văn bản tại đây”
  • Thực hiện copy văn bản muốn chuyển và dán vào ô trống.
Màn hình Nhập văn bản