Nhập văn bản

Có 3 cách để nhập văn bản:

Cách 1: Tải file

Hiện Vbee hỗ trợ các định dạng txt, docx dưới 15MB

  • Bấm nút Tải file kịch bản

  • Chọn kéo thả tệp hoặc bấm nút Tải lên. Thực hiện tìm file và đưa lên

  • Tải thành công hệ thống sẽ có thông báo: Đã tải lên + tên file

  • Chọn Xong để kết thúc quá trình tải file

Cách 2: Xử lý qua URL

  • Chọn nút Xử lý qua URL

  • Tại khung trống dán link đã copy

  • Chọn Xử lý ngay

Cách 3: Nhập tay

  • Tại ô trống, có hiển thị thông tin “Nhập văn bản tại đây”

  • Thực hiện copy văn bản muốn chuyển và dán vào ô trống.

Last updated