Xóa lịch sử chuyển văn bản

Tại màn hình chuyển văn bản, kéo xuống phần lịch sử chuyển đổi văn bản. Sau đó tick chọn vào các audio muốn xóa. Chọn "Xóa các câu đã chọn".

Xác nhận lại xóa audio: chọn "Có" hoặc "Không"

Để chọn xóa tất cả. Chọn "Xóa tất cả".

Xác nhận lại xóa tất cả audio: chọn "Có" hoặc "Không"

Lưu ý: Khi đống ý xóa thì audio sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Last updated