Đăng xuất

Khi muốn Đăng xuất thực hiện chọn vào ký hiệu bên cạnh tên tài khoản và chọn Đăng xuất

Last updated